factoring-rahoitus-1

Payments | Palvelu-uutiset

Takaisin blogiin

Päivitämme sopimusehtoja | Vi uppdaterar våra avtalsvillkor | We are updating our terms and conditions

 

Päivitämme yleisiä sopimusehtojamme

Hyvä Svea Payments Oy:n asiakas,

Olemme päivittämässä palvelumme yleisiä sopimusehtoja ehtojen kohdan 23 nojalla, ja muutokset astuvat voimaan 1.2.2020. Pyydämme teitä tutustumaan päivitettyihin sopimusehtoihin ennen niiden voimaanastumista. Avaa sopimusehdot tästä.

Pääosin muutoksilla on täsmennetty ja selkiytetty sopimusehtojamme, jotta ne vastaavat uutta yritysnimeämme Svea Payments Oy:tä ja Svea-konsernin käytäntöjä sekä täyttävät kaikki lainsäädölliset määräykset.

Pyydämme erityisesti huomioimaan muutokset seuraavissa kohdissa:

KOHTA 5 Liittymisen yhteydessä annettavat tiedot

 • Täsmennetty tietojen säilyttämisaikaa ja -perusteita

KOHTA 6 Myyjää koskevien tietojen luovutusoikeus

 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • Tietojen luovuttaminen Svea Ekonomi -konsernin sisällä

KOHTA 8 Maksut ja kustannukset

 • Mikäli verotuskäytäntö tai -tulkinta muuttuu ja palvelu todetaan arvonlisäverolliseksi, voidaan veloitettavaan hintaan lisätä arvonlisävero

KOHTA 27 Erimielisyydet ja oikeuspaikka

 • Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, mutta mikäli riitaa ei saada sovittua, ratkotaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa ensiasteessa.

Liite koskien ostajan henkilötietojen käsittelyä Svea Paymentsin palvelussa:

KOHTA 3 Henkilötietojen käsittely

 • Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa mm. rekisteröidyn suostumuksella, viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla.

Asiakkuutesi on meille tärkeä kaikissa tilanteissa. Mikäli et usko voivasi hyväksyä sopimusehtojen muutoksia, pyydämme ottamaan yhteyttä tiimiimme info.payments@svea.fi. Autamme teitä mielellämme kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä.

Huom! Päivitys ei koske Resurs Bankin maksutapoja käyttäviä asiakkaita.


Vi uppdaterar våra allmänna avtalsvillkor

Bästa Svea Payments Oy:s kund,

Vi uppdaterar våra allmänna avtalsvillkor i enlighet med avtalsvillkorens punkt 23 och förändringarna träder i kraft 1.2.2020. Vi ber er bekanta er med de uppdaterade villkoren innan de träder i kraft. Avtalsvillkoren hittar du här.

Huvudsakligen har vi preciserat och förenklat avtalsvillkoren så att de överensstämmer med vårt nya företagsnamn Svea Payments Oy och Svea-koncernens verksamhetsprinciper, samt till alla delar uppfyller de krav som ställs av lagstiftningen.

Observera särskilt förändringarna i följande punkter:

PUNKT 5 Uppgifter som bör anges vid anslutandet

 • Precisering av uppgifternas förvaringstid och grunder till förvaring

PUNKT 6 Rätt att överlåta uppgifter om försäljaren

 • Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Överlåtande av uppgifter inom Svea Ekonomi -koncernen

PUNKT 8 Avgifter och kostnader

 • Ifall beskattningsförfarandet och eller tolkningen av beskattningen förändras och tjänsten anses vara en tjänst med mervärdesskatt, kan mervärdesskatten läggas till i det debiterade priset

PUNKT 27 Tvister och forum

 • Tvister ska i första hand lösas med förhandling mellan avtalsparterna, men ifall förhand-lingarna inte leder till resultat avgörs tvisterna av Helsingfors tingsrätt i första instans.

Bilaga gällande behandlingen av köparens personuppgifter i Svea Payments betaltjänst:

PUNKT 3 Behandling av personuppgifter

 • Registrerade uppgifter kan överlåtas bl.a med den registrerades samtycke, på myndighetsbegäran eller på basis av domstolsbeslut.

Ditt kundförhållande är viktigt för oss. Ifall du anser att du inte kan godkänna förändringarna i våra avtalsvillkor ber vi att du kontaktar oss per epost: info.payments@svea.fi. Vi hjälper gärna med alla eventuella frågor gällande våra tjänster.

OBS! Uppdateringen gäller inte dig som har Resurs Banks betalsätt i din nätbutik.


We are updating our general terms and conditions

Dear Svea Payments Oy's customer,

We are updating our general terms and conditions in accordance with paragraph 23 of the general terms and conditions. The updated general terms and conditions will enter into effect 1 February 2020. We kindly ask you to review the updated terms and conditions before they enter into effect. Open the updated terms and conditions here.

The changes are mainly clarifications and simplifications made so that our terms and conditions correspond to our new company name Svea Payments Oy and the practices of the Svea Group as well as to ensure that our terms and conditions comply with all legislative requirements.

Please pay special attention to the following changes:

SECTION 5 Data to be give in connection with subscribing

 • Specifications to the time period and criteria for data retention

SECTION 6 Right to transfer merchant's information

 • Prevention of money laundering and terrorist financing
 • Disclosure of information with the Svea Group

SECTION 8 Fees and costs

 • Should the tax practice or interpretation change, VAT can be added to the price charged for services

SECTION 27 Disputes and jurisdiction

 • Disputes shall be resolved first and foremost through negotiations between the parties, but if this is not possible, in Helsinki district court in the first instance

Appendix regarding the processing of personal data in the Svea Payments service:

SECTION 3 The processing of personal data

 • Information entered in the register may be disclosed e.g. with the consent of the data subject, at the request of an authority or by decision of a court.

We value you as a customer and your business is important to us. If you cannot accept the changes to our general terms and conditions, please contact us at info.payments@svea.fi. We will be pleased to provide additional information and answer any questions or concerns you may have regarding our services.

Customers using Resurs Bank's payment methods, please note that this update does not concern you. 

 

Tilaa blogi

Här hittar du alla nummer av Update

Till pdf-arkivet
update-magazine